Služby - Kácení rizikových stromů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

Nabídka služeb :

Kácení rizikových stromů:

Rizikovým kácením označujeme situaci, kdy strom svými parametry neumožňuje jednorázové pokácení ze země. Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících kácení. Stejné je to i s místem kácení (poloha okolních stromů, terén, povětrnostní podmínky), a proto každý strom vyžaduje před pokácením individuální přístup, obhlídku a zvážení případných rizik. Nejsnadnější případ je kácení rovných přímých stromů s pravidelnou korunou i kmenem. Obtížnost a riziko se v první řadě odvíjí od druhu a typu stromu. Vždy se snažíme najít pro Vás finančně nejvýhodnější možnost, a proto v některých případech doporučujeme provádět práce pomocí výškové plošiny či jeřábu.

Ke kácení dřevin je nutné mít povolení od příslušného úřadu (obor životního prostředí v dané městské části, obecní úřad). Vyjímku tvoří stromy na pozemku soukromých fyzických osob a stromy v havarijním stavu, vážně ohrožující okolí či v havarijním stavu po živelné pohromě.


Ošetření korun stromů řezem:

Řezy zakládací:

Z
aložení koruny stromu:
Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve školce kvalitně zapěstovaná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromu.

V
ýchovný řez: Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.

Řezy udržovací:

Z
dravotní řez:
V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

B
ezpečnostní řez: Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.

P
rosvětlovací řez: Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.

R
edukčřez: Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Provádíme většinou u stromů rostoucích v blízkosti domů, elektrického vedení nebo jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, je našim cílem, pokud možno zachovat přirozený tvar charakteristický pro daný druh stromu.

S
ymetrizačřez: Tento řez je obdobou řezu redukčního, neodstraňujeme však větve směrem k překážce, ale větve, které vychylují strom z jeho těžiště. Provádíme u stromů dlouhodobě jednostranně zastíněných, či stromů výrazně nakloněných s možností vývratu apod.

Řezy speciální:

H
lavový řez:
Upravujeme tak zejména vzrostlé stromy kdysi vysazené do ulic, u nichž byl tento řez již v minulosti započatý.

S
esazovací řez: Jedná se o speciální řez používaný u dřevin s výraznou kmenovou a korunovou výmladností, zejména u topolů a vrb. Zásahem je ponecháno pouze torzo, ze kterého vyrůstají výmladky. Tento řez je zaměřen především na bezpečnost.

O
bvodová redukce: Patří mezi moderní metody ořezu stromů, kde zakrácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylomení větví. Zásah je vhodný provádět zejména z vysokozdvižných plošin.

Bezpečnostní vazby korun stromů
Statické vazby
Dinamické vazby

Poradenská činnost zdarma v případě realizace naší firmou

Posuzování provozní bezpečnosti dřevin

Inventarizace dřevin

Veškeré další služby spojené s komplexní o dřeviny

Jsme odborně způsobilý (osvědčení) k zacházení s přípravky na ochranu rostlin


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky